การไม่รับรองความเสียหาย

TeamThailand ขอสงวนสิทธิความรับผิดชอบอันเกิดจากการใช้บริการเว็บไซต์ของทาง teamthailand ในกรณีที่ข้อความโฆษณาและข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลในเว็บไซต์อื่นที่ teamthailand เชื่อมต่อ มายังเว็บไซต์หรือการเชื่อมต่อเว็บไซต์นี้ไปยังเว็บไซต์อื่นมี ข้อผิดพลาดไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุทางด้านเทคนิคโปรแกรม เนื้อหา หรือ ไวรัสคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก การใช้วิจารณญาณและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ

การนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร บทความ หรือข้อความอื่นใดทั้งหมดของ teamthailand เป็นเพียงการให้ บริการ แจ้งข่าวสาร แก่ผู้อ่านเท่านั้น ดังนั้น teamthailand จึงขอสงวนสิทธิ์ในการรับรองความถูกต้องและรับผิดชอบเนื้อหาใน teamthailand ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูล, ภาพ, ลิงก์ ต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งนี้ teamthailand จะไม่รับผิดชอบ ในความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นการสื่อความหมาย หรือ แง่มุมต่างๆ เพื่อการค้า การคาดการณ์ และการใช้ข้อมูลเพื่อจุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึ่งโดยเฉพาะ teamthailand มีสิทธิทุกประการในการระงับและ งดการนำเสนอข้อมูลดังกล่าวข้างต้นโดยมิบอกกล่าวล่วงหน้า